Wij hebben gemerkt dat je gebruik maakt van een oude internet browser. Onze website is geoptimaliseerd voor meer up-to-date browsers. Het updaten van je browser verbetert je shopping ervaring!
NOG
DAGEN VOOR GEGARANDEERDE LEVERING VOOR KERSTMIS

0

Totaal 0.00
Je bespaart 0.00

Sluiten

Terug
PDF download

Algemene Voorwaarden

We begrijpen dat het onderstaande veel informatie lijkt, maar het is belangrijk en we verzoeken u daarom om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden gelezen heeft en ze begrijpt voordat u ermee instemt. Deze pagina, tezamen met de documenten waar op deze pagina naar verwezen wordt informeren u over de juridische voorwaarden waaronder wij de op onze website getoonde producten aan u verkopen.

1. Definities en Interpretatie

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden betekent:

  Overeenkomst - iedere overeenkomst voor de verkoop van goederen en/of de levering van diensten tussen ons en u, waar deze Voorwaarden in zijn geïncorporeerd;

  Voorwaarden - de hieronder beschreven algemene voorwaarden, inclusief het Retourzendingenbeleid, de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen en speciale voorwaarden die wij schriftelijk hebben bevestigd;

  Goederen - de goederen en/of diensten die wij in overeenstemming met deze Voorwaarden naar aanleiding van een geaccepteerde bestelling zullen leveren;

  Retourzendingenbeleid – de standaard voorwaarden die te vinden zijn op Retourzending en die van toepassing zijn wanneer u Goederen aan ons retourneert en die hierbij in deze Voorwaarden zijn geïncorporeerd.

  wij - M and M Direct Limited, en “ons” en “onze” zullen dienovereenkomstig worden uitgelegd;

  u - de persoon die een bestelling voor de Goederen plaatst en met ons een Overeenkomst aangaat, en “uw” zal dienovereenkomstig worden uitgelegd;

 • 1.2 De kopjes in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor de overzichtelijkheid en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.
 • 1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld hebben wij, in gevallen waarin rechten door ons worden uitgeoefend of beslissingen zullen worden genomen naar onze keuze, geen plicht of verplichting aan u om de beslissing te rechtvaardigen of daar een reden voor op te geven.
 • 1.4 Daar waar in deze Voorwaarden onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist, zullen wij deze toestemming niet onredelijk onthouden of vertragen.
 • 1.5 Alle rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden door ons zijn voorbehouden of aan ons zijn verleend laten andere rechten die wij van tijd tot tijd kunnen hebben onverlet.

2. Basis van verkoop

 • 2.1 Wij hebben de intentie om ons op deze Voorwaarden (zoals deze van tijd tot tijd door ons worden bijgewerkt) te beroepen in verband met de tussen u en ons gesloten overeenkomst. Als u daarin wijzigingen wilt aanbrengen, zorgt u er dan voor dat u verzoekt om deze wijzigingen schriftelijk vast te leggen. Wijzigingen op deze Voorwaarden zijn enkel bindend wanneer wij daar schriftelijk akkoord mee zijn gegaan. De Voorwaarden die gelden om het moment dat u de Goederen bij ons bestelt, zijn op u van toepassing, tenzij een wijziging wordt opgelegd door de wet of door overheden of toezichthoudende autoriteiten (in welk geval de wijziging van toepassing zal zijn op alle eerder door u geplaatste bestellingen). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die u van tijd tot tijd bij ons doet, ongeacht de wijze waarop de bestelling is geplaatst.
 • 2.2 Daar waar Goederen in meerdere (deel)zendingen afgeleverd worden, is elke zending een aparte Overeenkomst. Het nalaten door ons om één van meerdere (deel)zendingen af te leveren geeft u niet het recht om de andere (deel)zendingen te annuleren, behoudens voor zover in deze Voorwaarden en ons Retourzendingenbeleid omschreven.
 • 2.3 Alle specificaties, tekeningen en gegevens die door ons worden afgegeven omtrent gewicht, afmeting en prestatie zijn slechts bij benadering. De afbeeldingen van de Goederen zijn enkel ter illustratie en hoewel wij onze uiterste best doen om afbeeldingen nauwkeurig te tonen, kunnen de Goederen enigszins van deze afbeeldingen afwijken.
 • 2.4 Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving ieder aanbod of speciale promoties in te trekken. In het geval dat u al een bestelling heeft geplaatst onder de Voorwaarden welke wij hebben aanvaard, zullen wij eventueel door ons ontvangen gelden volledig aan u terugbetalen.

3. Bestellingen en Specificaties

 • 3.1 Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod om de Goederen te kopen, welke door ons is aanvaard indien en wanneer wij u per e-mail aanvaarding van de bestelling afgeven (op welk moment de overeenkomst tussen u en ons tot stand is gekomen). Onze aanvaarding van uw bestelling is op voorwaarde dat de Goederen voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop zijn bedoeld. Door het plaatsen van een bestelling garandeert u dat u ten minste 16 jaar oud bent. Alle bestellingen zijn op basis van beschikbaarheid en op basis van het 'wie het eerst komt, het eerst maalt' principe, omdat wij helaas geen Goederen kunnen reserveren. In het geval dat wij de door u bestelde Goederen niet kunnen leveren zullen wij de door u eventueel gedane betalingen terugbetalen. Wij behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling te aanvaarden.
 • 3.2 Als wij redelijkerwijs denken dat het uw bedoeling is om de Goederen bedrijfsmatig door te verkopen (op e-Bay of anderszins) behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. In het geval dat wij uw bestelling wel aanvaarden hebben wij het recht om u als een commerciële klant te behandelen en:-
  • 3.2.1 zijn de in artikel 10 (Uw recht om te annuleren) verleende rechten niet van toepassing;
  • 3.2.2 zullen de voorwaarden van ons Retourzendingenbeleid worden ingetrokken;
  • 3.2.3 zullen wij geretourneerde Goederen enkel aanvaarden binnen zeven dagen na verzending als zij op het moment van ontvangst defect waren;
  • 3.2.4 brengen wij een redelijke administratievergoeding in rekening, welke exclusief verpakkings- en/of leveringskosten is waarvoor u aansprakelijk bent en welke voorafgaand aan de aanvaarding van uw bestelling zal worden bevestigd; en
  • 3.2.5 kunnen wij zodanige andere wijzigingen in deze Voorwaarden aanbrengen als wij noodzakelijk achten en een bestelling enkel aanvaarden na uw aanvaarding daarvan.
 • 3.3 U bent er verantwoordelijk voor om de juistheid van de voorwaarden van door u gedane bestellingen te verzekeren, en om ons alle noodzakelijke informatie in verband met de Goederen te geven binnen een periode die ons voldoende tijd geeft om de Overeenkomst in overeenstemming met deze Voorwaarden uit te voeren. Ons bestelproces geeft u de mogelijkheid om fouten te controleren en te wijzigen voordat u een bestelling bij ons plaatst. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle door u gemaakte kosten en onkosten vanwege door u ingediende onjuiste informatie of, als de goederen via mobiele telefoon worden besteld, als gevolg van een netwerkstoring.
 • 3.4 Als de Goederen vervaardigd moeten worden of de Goederen een bepaalde bewerking door ons moeten ondergaan in overeenstemming met een door u ingediende specificatie, (1) zijn de voorwaarden van artikel 10 (Uw recht om te annuleren) niet van toepassing; (2) bent u aansprakelijk voor alle verlies, schade, kosten en onkosten waartoe wij worden veroordeeld of die door ons worden gemaakt in verband met, of door ons worden betaald of worden overeengekomen te betalen ter afhandeling van een vordering of inbreuk op een octrooi, auteursrecht, model recht, merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van andere personen die voortkomen uit ons gebruik van uw specificatie; (3) behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de specificatie van de Goederen aan te brengen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke of EU-vereisten.

4. Prijs van de goederen

 • 4.1 De prijs van de Goederen is de prijs zoals weergegeven op de website op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
 • 4.2 Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen in onze catalogi en op onze website juist zijn, kunnen zich fouten voordoen. Als wij een fout in de prijs van goederen die u besteld heeft ontdekken (of dit nu komt door een fout van ons of een fout van derden), dan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de keuze geven om de bestelling tegen de juiste prijs te herbevestigen of de bestelling te annuleren. Als het ons niet lukt om contact met u op te nemen, zullen we de bestelling als geannuleerd behandelen. Als u al voor de goederen betaald heeft en de bestelling vervolgens wordt geannuleerd, dan zult u een volledige teruggave ontvangen.
 • 4.3 In het geval dat wij niet in staat zijn om de Goederen te leveren tegen de prijs of specificatie als genoemd in de bestelling, zullen wij waar mogelijk u informeren over eventuele wijzigingen en wanneer de bestelde Goederen niet beschikbaar zijn kunnen wij u vervangende goederen aanbieden waarbij u wordt gevraagd om uw bestelling tegen de nieuwe prijs en/of specificatie te herbevestigen. U bent niet verplicht om vervangende Goederen te aanvaarden en u heeft het recht om volledige teruggave te ontvangen als u bevestigt dat de vervangende Goederen niet aanvaardbaar zijn.
 • 4.4 De prijs is inclusief eventuele van toepassing zijnde BTW of andere verkoopbelasting (tegen het tarief dat van tijd tot tijd van kracht is). Eventuele verpakkings- of leveringskosten (die u dient te betalen in aanvulling op de genoemde prijs voor de Goederen) zullen voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling worden bevestigd.

5. Betalingsvoorwaarden

 • 5.1 Voor onze betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze Betalingsopties.
 • 5.2 Als betalingen niet op de uiterste betaaldatum voldoet, dan behouden wij ons het recht voor om: (a) de Overeenkomst te annuleren of verdere leveringen aan u op te schorten; (b) u van tijd tot tijd een redelijk bedrag aan rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag, tegen het tarief van de Nederlandse wettelijke rente, vanaf de datum dat het bedrag verschuldigd is tot de datum dat het volledige bedrag is betaald, welk rentebedrag dagelijks evenredig oploopt.
 • 5.3 In het geval dat een pinpasbetaling of creditcardbetaling door uw bank of creditcardbedrijf wordt geweigerd, kunnen zij (zijnde uw bank, creditcardbedrijf of ons incassobureau “Transax” of “Certegy Ltd”) een vergoeding in rekening brengen. Daar waar wij een vergoeding of aansprakelijkheid oplopen als gevolg van een geweigerde betaling, bent u aansprakelijk voor het volledig aan ons terugbetalen van de door ons gemaakte kosten.
 • 5.4 Alle creditcard- en pinpas-houders kunnen worden onderworpen aan verificatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betalingskaart weigert om betaling aan ons te autoriseren, zullen wij u hierover informeren, maar zullen wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertraging of niet-levering. Daarnaast zal M and M Direct Limited, in het belang van het voorkomen van frauduleus gebruik van creditcards, pinpassen en andere betaalpassen, de namen, adressen en andere informatie die tijdens het bestelproces zijn verstrekt verifiëren met behulp van commercieel beschikbare bescheiden (bijv. Electoral Roll gegevens, kredietinformatiebureaus). Wij behouden ons het recht voor om een derde opdracht te geven om deze controles uit te voeren. Door uw bestelling uit de catalogus of van onze website stemt u in met het doen van deze controles. Het kan gebeuren dat wij per brief, telefoon of e-mail contact met u op dienen te nemen om gegevens te verifiëren voordat wij uw bestelling kunnen verwerken en verzenden, of het kan gebeuren dat wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor de eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging of niet-levering. Informatie die u heeft verstrekt kan worden bekendgemaakt aan een geregistreerd Kredietinformatiebureau dat een aantekening van de informatie kan bewaren. Alle verstrekte informatie zal worden behandeld in overeenstemming met de (Britse) Data Protection Act 1998. Voor verdere informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen verwijzen wij u naar ons Veilig betalen, privacy & cookies.

6. Levering

 • 6.1 U zult alle maatregelen nemen voor de ontvangst van de Goederen wanneer deze klaar voor levering zijn.
 • 6.2 Wij streven ernaar u een globale datum te verstrekken waarop de Goederen ongeveer klaar zullen zijn om te worden opgehaald of geleverd. Wanneer wij constateren dat de levering mogelijk vertraagd is, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en ernaar streven om u een herziene datum te verstrekken. Het kan zijn dat wij de Goederen leveren vóór de genoemde leveringsdatum nadat wij u op een redelijke termijn hiervan op de hoogte hebben gesteld.
 • 6.3 Wij behouden ons het recht voor om uw eerste bestelling van Goederen te leveren aan het geregistreerde adres van de kaarthouder, ongeacht een eventueel alternatief adres dat u aan ons heeft verstrekt. Daarna kunnen wij proberen om Goederen op een dergelijk alternatief adres te leveren, maar dit is ter onzer keuze en wij zijn niet aansprakelijk jegens u op voorwaarde dat wij de Goederen leveren op het geregistreerde adres van de kaarthouder of op een alternatief adres. In geval van niet-levering van de Goederen aan het geregistreerde adres van de kaarthouder of een dergelijk alternatief adres binnen 90 dagen of na 3 pogingen van ons (afhankelijk van welke van de twee gevallen zich eerder voordoet) vanwege een reden of redenen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als zijnde uw schuld dan kunnen wij, ter onzer keuze, het door u aan ons betaalde bedrag terugbetalen en de Overeenkomst annuleren.
 • 6.4 Als u verzuimt om de levering in ontvangst te nemen of verzuimt om ons adequate leveringsinstructies te geven op het opgegeven tijdstip van levering, dan behouden wij ons het recht voor om de Goederen op te slaan totdat de daadwerkelijke levering kan plaatsvinden en brengen wij u de redelijke kosten (inclusief verzekering) in rekening voor opslag of daaropvolgende leveringskosten die wij mogelijk maken.
 • 6.5 Voor portokosten verwijzen wij u naar ons Leverings- en Portokostenbeleid op Levering & verzendkosten.
 • 6.6 U bent verantwoordelijk voor alle douanevereisten en douanekosten die voortvloeien uit levering van Goederen buiten Nederland. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze vereisten en kosten. Deze kosten dienen door u te worden gedragen en u bent verantwoordelijk voor het zich houden aan alle wet- en regelgeving van het land waarin u de Goederen importeert. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde leveringstijden vanwege douane-inspectie van pakketten. U stemt ermee in dat als wij aansprakelijk zijn vanwege uw verzuim om aan de douanevereisten en douanekosten te voldoen, u ons alle verlies, schades, kosten en onkosten waartoe wij worden veroordeeld of die door ons worden gemaakt in verband met een dergelijke vordering zult terugbetalen.

7. Risico en eigendom

 • 7.1 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat ingeval van Goederen die anders worden geleverd dan op ons bedrijfsterrein, op u over ten tijde van de levering of, als u verzuimt de Goederen in ontvangst te nemen, het tijdstip waarop u de Goederen heeft opgehaald. Dit betekent dat vanaf dat moment de Goederen uw verantwoordelijkheid zijn.
 • 7.2 Niettegenstaande levering en de overgang naar u van het risico voor de Goederen, gaat de eigendom van de Goederen niet op u over totdat wij via betaling uit vrij beschikbare gelden volledige betaling van de prijs van de Goederen hebben ontvangen.
 • 7.3 Tot het moment dat de eigendom van de Goederen op u overgaat en wanneer u verzuimt om in overeenstemming met deze Voorwaarden voor de Goederen te betalen, zijn wij te allen tijde gerechtigd om van u te verlangen dat u de Goederen aan ons retourneert.

8. Garanties en aansprakelijkheid

 • 8.1 Daar waar de Goederen zijn verkocht aan een persoon die handelt als een consument, garanderen wij dat de Goederen van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor hun normale voorgenomen gebruik in alle materiële opzichten.
 • 8.2 Daar waar de Goederen zijn verkocht onder een consumententransactie (als gedefinieerd in artikel 7:5 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed door deze Voorwaarden. Verdere informatie over uw wettelijke rechten kunt u verkrijgen bij het de Autoriteit Consument en Markt www.consuwijzer.nl.
 • 8.3 De in artikel 8.1 opgenomen garantie is niet van toepassing op een defect aan de Goederen die voortvloeit uit normale slijtage, opzettelijke schade, ongeval, uw nalatigheid of nalatigheid van een derde, als u de Goederen op een wijze gebruikt die wij niet aanbevelen, bij het niet opvolgen door u van onze instructies of door een aanpassing of reparatie die u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uitvoert.
 • 8.4 In het onverhoopte geval dat de Goederen niet aan deze Voorwaarden beantwoorden verzoeken wij u ons daarover zo spoedig mogelijk na levering te informeren. Wij zullen de Goederen ophalen op een tussen ons overeengekomen datum of u vragen om de Goederen op onze kosten aan ons te retourneren en nadat wij hebben gecontroleerd of de Goederen non-conform zijn, zullen wij voldoen aan onze verplichtingen ingevolge het consumentenrecht.
 • 8.5 Met inachtneming van artikel 8.6 zal, als één van ons niet aan deze Voorwaarden voldoet, géén van ons aansprakelijk zijn voor de schade die de ander naar aanleiding daarvan lijdt, behalve voor die schade die een voorzienbaar gevolg van het niet voldoen aan deze Voorwaarden is.
 • 8.6 Niets in deze voorwaarden strekt op enigerlei wijze tot uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken, het niet-nakomen van de verplichtingen van artikel 7:17 BW of enige andere zaken waarvoor het voor ons illegaal en onrechtmatig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of trachten uit te sluiten.

9. Algemeen

 • 9.1 Geen der partijen is aansprakelijk jegens de ander of wordt geacht wanprestatie te hebben gepleegd wegens vertraging of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen van die partij als de vertraging of de niet-nakoming te wijten is aan een handeling of oorzaak die buiten de redelijke macht van die partij ligt. Als een gebeurtenis die buiten onze redelijke macht ligt en die het voldoen aan onze verplichtingen onder een Overeenkomst beïnvloedt, plaatsvindt, dan:
  • (a) nemen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u dit mee te delen; en
  • (b) zullen onze verplichtingen onder een Overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd voor het voldoen aan onze verplichtingen worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis.
 • 9.2 De strekking van deze Voorwaarden is niet om rechten aan derden te verlenen.
 • 9.3 Alle kennisgevingen die vereist of toegestaan zijn om door enige partij aan de andere partij onder deze Voorwaarden te worden gedaan, zullen schriftelijk worden gedaan of in een e-mail gericht aan de andere partij en zullen worden bezorgd op het adres of het e-mailadres dat verstrekt is op het moment dat de bestelling werd bevestigd of aan een opvolgend of alternatief adres waarvan de ene partij de andere partij van tijd tot tijd in kennis kan stellen.
 • 9.4 Wanneer wij geen actie tegen u ondernemen wegens wanprestatie zullen wij niet worden belet tot het nemen van actie tegen u met betrekking tot een opeenvolgende niet-nakoming van dezelfde of een andere bepaling.
 • 9.5 Ieder artikel van deze Voorwaarden heeft aparte werking. Daar waar een bevoegde autoriteit een Voorwaarde geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar acht, zal het ongeldige of niet-afdwingbare gedeelte worden verwijderd en blijft de geldigheid van de rest van de Voorwaarden van kracht.
 • 9.6 Op het Contract en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en u gaat ermee akkoord om u te onderwerpen aan de niet exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechter.
 • 9.7 Wij behouden ons het recht voor om in- en uitgaande telefoongesprekken van ons personeel te controleren en op te nemen om toezicht op de prestatie van het personeel te houden en om er zorg voor te dragen dat de hoogst mogelijke service aan onze klanten wordt gegeven.
 • 9.8 Het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en beschrijvingen die in onze catalogus en op onze website zijn opgenomen zijn de eigendom van M and M Direct Limited en mogen niet worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van M and M Direct Limited.
 • 9.9 Alle contacten tussen ons in verband met deze Voorwaarden en iedere Overeenkomst zullen in de Nederlandse taal worden gevoerd.
 • 9.10 U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen naar een andere persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke wij niet onredelijk zullen onthouden. Wij kunnen alle of enige van onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, maar dit tast uw rechten onder deze Voorwaarden niet aan.
 • 9.11 Al onze leveranciers verklaren hierbij dat zij gedurende de looptijd van de overeenkomst met MandM Direct het beleid van MandM Direct inzake slavernij en mensenhandel naleven.

10. Uw recht om te annuleren

 • 10.1 Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de Goederen heeft u het recht om uw bestelling te allen tijde te annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag waarop de Goederen zijn ontvangen.
 • 10.2 Als u een bestelling van de Goederen wenst te annuleren voordat ze verzonden zijn, verzoeken wij u om per e-mail of telefoon zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u op de Contact-pagina. Als u ons uw annulering zendt per e-mail of per post dan gaat de annulering in vanaf de datum dat u ons de e-mail of brief hebt gestuurd. Als u ons belt om ons van uw annulering in kennis te stellen dan gaat uw annulering in vanaf de datum dat u met ons gebeld heeft.
 • 10.3 Als u de Goederen wenst te annuleren nadat ze verzonden zijn, verzoeken wij u de Goederen zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren en aan te geven of u een ruil of terugbetaling van de door u betaalde bedragen wilt. Teruggave aan u zal zo spoedig mogelijk na uw bevestiging plaatsvinden (en in ieder geval binnen 14 dagen na uw bericht om uw bestelling te annuleren) op dezelfde wijze als u voor de producten heeft betaald. U heeft een wettelijke verplichting om de Goederen met redelijke zorg te behandelen zolang zij in uw bezit zijn. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de Goederen aan ons onder dit artikel 10 (zie ons Retourzendingenbeleid voor verdere informatie). Als u niet aan deze verplichting voldoet hebben wij een vorderingsrecht tot vergoeding tegen u. Wij verwijzen u naar ons Retourzendingenbeleid.
 • 10.4 Wij maken u erop attent dat het recht om te annuleren niet van toepassing is daar waar Goederen zijn gemaakt op uw specificatie of op uw verzoek zijn gepersonaliseerd.
 • Model herroepingsformulier

 • M and M Direct Limited
 • T.a.v. Klantenservice
 • Clinton Road
 • Leominster
 • Herefordshire
 • HR6 0SP
 • United Kingdom

 • klantendienst@mandmdirect.com

 • Ik deel u hierbij mede dat dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:
 • Bestelnummer:
 • Besteld op / Ontvangen op

 • Naam
 • Adres
 • Handtekening
 • Datum

11. Promotiecodes

 • 11.1 Wij kunnen u van tijd tot tijd promotiecodes beschikbaar stellen. Gebruik door u van een promotiecode met betrekking tot een bestelling is enkel toegestaan daar waar deze gebruikt wordt door de persoon voor wie het is bedoeld en voor een eenmalig gebruik.
 • 11.2 Promotiecodes zijn niet geldig in samenhang met een andere aanbieding.
 • 11.3 Met betrekking tot de promotiecode is er geen contant alternatief beschikbaar.
 • 11.4 Wij kunnen de promotiecodes te allen tijde zonder kennisgeving intrekken.
 • 11.5 Promotiecodes zijn alleen beschikbaar op bestellingen vanaf het vasteland van het Verenigd Koninkrijk.
 • 11.6 Promotiecodes kunnen niet voor frankering en verpakkingskosten worden gebruikt.
 • 11.7 Promotiecodes kunnen na de vervaldatum niet gebruikt worden.
 • 11.8 Promotiecodes kunnen enkel geaccepteerd worden als ze zijn ingediend op het moment van bestellen. Wij passen niet achteraf een promotiecode toe als de bestelling is ingediend zonder toepassing van de promotiecode. Wij verzoeken u de bestelling vóór plaatsing grondig te controleren om teleurstelling te voorkomen.
 • 11.9 De promotiecode zal evenredig op de Goederen worden toegepast. Retourzendingen of teruggaven van Goederen die tezamen met een promotiecode zijn gekocht, worden gedaan tegen de evenredige prijs als aangegeven op de verkoopnota.
 • 11.10 Aanbiedingen van promotiecodes zijn onderworpen aan de voorwaarden van die aanbieding als door ons aan u bericht op het moment dat deze aanbieding wordt gedaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de bovengenoemde Voorwaarden.

12. Introduceer een vriend

 • 12.1 U bent er verantwoordelijk voor dat u de toestemming van uw vriend krijgt voordat u hem als een vriend opgeeft. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een individuele klacht terzake nadat u de gegevens van uw vriend bij ons heeft ingediend.
 • 12.2 Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor klanten in Nederland.

13. Multi-Aankopen

 • 13.1 Promoties voor multi-aankopen kunnen door ons naar onzer keuze worden aangeboden. Dit aanbod geeft u het recht om één artikel te kopen en één artikel gratis te krijgen, of om het laagst geprijsde artikel dat in de promotie wordt genoemd gratis te krijgen, of om een artikel tegen de gereduceerde prijs te krijgen wanneer u tenminste het minimum aantal in aanmerking komende artikelen in één enkele transactie koopt. Wij behouden ons het recht voor om op enig moment de promotie zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.
 • 13.2 Promoties voor multi-aankopen zijn niet beschikbaar voor blijvend laaggeprijsde artikelen, verkoopartikelen of merkartikelen met kortingsreductie.
 • 13.3 Wij behouden ons het recht voor om de promotie te allen tijde te annuleren of te wijzigen.
 • 13.4 Er wordt geen alternatief in geld aangeboden.
 • 13.5 Als u een ruil of teruggave van de Goederen wenst dan dienen alle in aanmerking komende artikelen geretourneerd te worden. Voor het gratis of in prijs gereduceerde artikel geven wij geen geld of krediet terug.

14. Mijn Account

 • 14.1 Wij behouden ons het recht voor om adresgegevens die u heeft aangemaakt te herformatteren voor een efficiënt leveringsbeheer en daar waar wij redelijkerwijs denken dat het opgegeven adres een vertraging in de levering van de order zou veroorzaken.
 • 14.2 Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres en wachtwoordgegevens veilig te bewaren. Bestellingen die worden geplaatst met gebruikmaking van (door u of door een derde) opgeslagen kaartgegegevens zullen worden behandeld als zijnde door u geautoriseerd en zullen dienovereenkomstig worden verwerkt.
 • 14.3 Wij behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk op te schorten als wij redelijkerwijs denken dat u onze Voorwaarden van verkoop heeft overtreden.

15. Klantenservice

 • 15.1 Mocht er zich onverhoopt een fout met uw pakje voordoen dan verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van het pakje daarover in te lichten. Als er iets fout is met uw pakje of de inhoud ervan sturen wij u een door u te ondertekenen en te retourneren brief om de fout met uw pakje of de inhoud ervan te bevestigen. Als wij de geretourneerde brief ontvangen zullen wij de kwestie onderzoeken en er een oplossing voor vinden.
 • 15.2 Wij verzoeken u om ons binnen 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling te berichten als u uw pakje niet ontvangen heeft.
 • M and M Direct Limited is een onderneming gevestigd te Engeland en Wales.

  BTW-nummer GB 844 2725 24
  Registratienummer Britse Handelsregister 5069228

  Om contact met ons op te nemen verwijzen wij u naar onze Contact-pagina.

Kerstmis
Kerstmis