Algemene Voorwaarden

We begrijpen dat het onderstaande veel informatie lijkt, maar deze informatie is belangrijk en we verzoeken u daarom om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden gelezen heeft en ze begrijpt voordat u ermee instemt. Deze pagina, tezamen met de documenten waar op deze pagina naar verwezen wordt informeren u over de juridische voorwaarden waaronder wij de op onze website getoonde producten aan u verkopen.

Alle persoonlijke informatie die je op een annuleringsformulier verstrekt, is onderhevig aan de bepalingen die worden beschreven in ons privacybeleid zodra we die documenten hebben ontvangen.

1. Definities en Interpretatie

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden betekent:

  Overeenkomst - iedere overeenkomst voor de verkoop van goederen en/of de levering van diensten tussen ons en u, waar deze Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken;

  Voorwaarden - de hieronder beschreven algemene voorwaarden, inclusief het Retourzendingenbeleid, de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen en speciale voorwaarden die wij schriftelijk hebben bevestigd;

  Goederen - de goederen en/of diensten die wij in overeenstemming met deze Voorwaarden naar aanleiding van een geaccepteerde bestelling zullen leveren;

  Retourzendingenbeleid – de standaard voorwaarden die te vinden zijn op retourzending en die van toepassing zijn wanneer u Goederen aan ons retourneert en die hierbij in deze Voorwaarden zijn geïncorporeerd.

  wij - MandM Direct Limited, en “ons” en “onze” zullen dienovereenkomstig worden uitgelegd;

  u - de persoon die een bestelling voor de Goederen plaatst en met ons een Overeenkomst aangaat, en “uw” zal dienovereenkomstig worden uitgelegd;

 • 1.2 De kopjes in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor de overzichtelijkheid en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.
 • 1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld hebben wij, in gevallen waarin rechten door ons worden uitgeoefend of beslissingen zullen worden genomen naar onze keuze, geen plicht of verplichting aan u om de beslissing te rechtvaardigen of daar een reden voor op te geven.
 • 1.4 Daar waar in deze Voorwaarden onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist, zullen wij deze toestemming niet onredelijk onthouden of vertragen.
 • 1.5 Alle rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden door ons zijn voorbehouden of aan ons zijn verleend laten andere rechten die wij van tijd tot tijd kunnen hebben onverlet.

2. Basis van verkoop

 • 2.1 Wij hebben de intentie om ons op deze Voorwaarden (zoals deze van tijd tot tijd door ons worden bijgewerkt) te beroepen in verband met de tussen u en ons gesloten overeenkomst. Als u daarin wijzigingen wilt aanbrengen, zorgt u er dan voor dat u verzoekt om deze wijzigingen schriftelijk vast te leggen. Wijzigingen op deze Voorwaarden zijn enkel bindend wanneer wij daar schriftelijk akkoord mee zijn gegaan. De Voorwaarden die gelden om het moment dat u de Goederen bij ons bestelt, zijn op u van toepassing, tenzij een wijziging wordt opgelegd door de wet of door overheden of toezichthoudende autoriteiten (in welk geval de wijziging van toepassing zal zijn op alle eerder door u geplaatste bestellingen). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die u van tijd tot tijd bij ons doet, ongeacht de wijze waarop de bestelling is geplaatst.
 • 2.2 Daar waar Goederen in meerdere (deel)zendingen afgeleverd worden, is elke zending een aparte Overeenkomst. Het nalaten door ons om één van meerdere (deel)zendingen af te leveren geeft u niet het recht om de andere (deel)zendingen te annuleren, behoudens voor zover in deze Voorwaarden en ons Retourzendingenbeleid omschreven.
 • 2.3 Alle specificaties, tekeningen en gegevens die door ons worden afgegeven omtrent gewicht, afmeting en prestatie zijn slechts bij benadering. De afbeeldingen van de Goederen zijn enkel ter illustratie en hoewel wij onze uiterste best doen om afbeeldingen nauwkeurig te tonen, kunnen de Goederen enigszins van deze afbeeldingen afwijken.
 • 2.4 Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving ieder aanbod of speciale promoties in te trekken.

3. Bestellingen en Specificaties

 • 3.1 Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod om de Goederen te kopen, welke door ons is aanvaard indien en wanneer wij u per e-mail aanvaarding van de bestelling afgeven (op welk moment de overeenkomst tussen u en ons tot stand is gekomen). Onze aanvaarding van uw bestelling is op voorwaarde dat de Goederen voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop zijn bedoeld. Door het plaatsen van een bestelling garandeert u dat u ten minste 16 jaar oud bent. Alle bestellingen zijn op basis van beschikbaarheid en op basis van het 'wie het eerst komt, het eerst maalt' principe, omdat wij helaas geen Goederen kunnen reserveren. In het geval dat wij de door u bestelde Goederen niet kunnen leveren, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en zullen wij de door u eventueel gedane betalingen terugbetalen. Wij kunnen u in dat geval vervangende goederen aanbieden waarbij u wordt gevraagd om uw bestelling tegen de nieuwe prijs en/of specificatie te herbevestigen. U bent niet verplicht om vervangende Goederen te aanvaarden en u heeft het recht om volledige teruggave te ontvangen indien u de vervangende Goederen niet wenste te ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling te aanvaarden.
 • 3.2 Als wij redelijkerwijs denken dat het uw bedoeling is om de Goederen bedrijfsmatig door te verkopen (op e-Bay of anderszins) behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren, tenzij u kunt aantonen dat ons vermoeden niet juist is. In het geval dat wij uw bestelling wel aanvaarden hebben wij het recht om u als een commerciële klant te behandelen en:-
  • 3.2.1 zijn de in artikel 10 (Uw recht om te annuleren) verleende rechten niet van toepassing;
  • 3.2.2 zullen de voorwaarden van ons Retourzendingenbeleid niet van toepassing;
  • 3.2.3 zullen wij geretourneerde Goederen enkel aanvaarden binnen zeven dagen na verzending als zij op het moment van ontvangst defect waren;
  • 3.2.4 brengen wij een redelijke administratievergoeding in rekening, welke exclusief verpakkings- en/of leveringskosten is waarvoor u aansprakelijk bent en welke voorafgaand aan de aanvaarding van uw bestelling zal worden bevestigd; en
  • 3.2.5 kunnen wij zodanige andere wijzigingen in deze Voorwaarden aanbrengen als wij noodzakelijk achten en een bestelling enkel aanvaarden na uw aanvaarding daarvan.
 • 3.3 U bent er verantwoordelijk voor om de juistheid van de door u bij het plaatsen van uw bestelling verstrekte informatie te verzekeren, en om ons alle noodzakelijke informatie in verband met de Goederen te geven binnen een periode die ons voldoende tijd geeft om de Overeenkomst in overeenstemming met deze Voorwaarden uit te voeren. Ons bestelproces geeft u de mogelijkheid om fouten te controleren en te wijzigen voordat u een bestelling bij ons plaatst. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle door u gemaakte kosten en onkosten vanwege door u ingediende onjuiste informatie of, als de goederen via mobiele telefoon worden besteld, als gevolg van een netwerkstoring.
 • 3.4 Als de Goederen vervaardigd moeten worden of de Goederen een bepaalde bewerking door ons moeten ondergaan in overeenstemming met een door u ingediende specificatie, (1) is uw wettelijke recht om de overeenkomst te ontbindend, zoals omschreven in artikel 10 van deze Voorwaarden, niet van toepassing; (2) bent u aansprakelijk voor alle verlies, schade, kosten en onkosten waartoe wij worden veroordeeld of die door ons worden gemaakt in verband met, of door ons worden betaald of worden overeengekomen te betalen ter afhandeling van een vordering of inbreuk op een octrooi, auteursrecht, model recht, merkrecht of andere (intellectuele eigendoms)rechten van andere (rechts)personen die voortkomen uit ons gebruik van uw specificatie; (3) behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de specificatie van de Goederen aan te brengen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke nationale of Europese wet- en regelgeving.

4. Prijs van de goederen

 • 4.1 De prijs van de Goederen is de prijs zoals weergegeven op de website op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
 • 4.2 Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen in onze catalogi en op onze website juist zijn, kunnen zich fouten voordoen. Als wij een kennelijke fout in de prijs van goederen die u besteld heeft ontdekken (of dit nu komt door een fout van ons of een fout van derden), dan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u de keuze geven om de bestelling tegen de juiste prijs te herbevestigen of de bestelling te annuleren.
 • 4.3 In het geval dat wij niet in staat zijn om de Goederen te leveren tegen de prijs of specificatie als genoemd in de bestelling, zullen wij waar mogelijk u informeren over eventuele wijzigingen en wanneer de bestelde Goederen niet beschikbaar zijn kunnen wij u vervangende goederen aanbieden waarbij u wordt gevraagd om uw bestelling tegen de nieuwe prijs en/of specificatie te herbevestigen. U bent niet verplicht om vervangende Goederen te aanvaarden en u heeft het recht om volledige teruggave te ontvangen als u bevestigt dat de vervangende Goederen niet aanvaardbaar zijn.
 • 4.4 De prijs is inclusief eventuele van toepassing zijnde belasting over de toegevoegde waarde of andere omzetbelasting (tegen het van tijd tot tijd geldende tarief) en eventuele invoer- of uitvoerrechten. Eventuele verpakkings- of bezorgkosten waarvoor u aansprakelijk bent, worden bevestigd voordat uw bestelling wordt geplaatst.

5. Betalingsvoorwaarden

 • 5.1 Voor onze betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze Betalingsopties.
 • 5.2 Als betalingen niet op de uiterste betaaldatum voldoet, dan behouden wij ons het recht voor om: (a) de Overeenkomst te ontbinden of verdere leveringen aan u op te schorten; (b) u een bedrag aan rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag, tegen het tarief van de Nederlandse wettelijke rente, vanaf de datum dat het bedrag verschuldigd is tot de datum dat het volledige bedrag is betaald.
 • 5.3 In het geval dat een pinpasbetaling of creditcardbetaling door uw bank of creditcardbedrijf wordt geweigerd, kunnen zij (zijnde uw bank, creditcardbedrijf of ons incassobureau “Transax” of “Certegy Ltd”) een vergoeding in rekening brengen. Daar waar wij een vergoeding of aansprakelijkheid oplopen als gevolg van een geweigerde betaling, bent u aansprakelijk voor het volledig aan ons terugbetalen van de door ons gemaakte kosten.
 • 5.4 Alle creditcard- en pinpas-houders kunnen worden onderworpen aan verificatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betalingskaart weigert om betaling aan ons te autoriseren, zullen wij u hierover informeren, maar zullen wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertraging of niet- levering. Daarnaast zal MandM Direct Limited, in het belang van het voorkomen van frauduleus gebruik van creditcards, pinpassen en andere betaalpassen, de namen, adressen en andere informatie die tijdens het bestelproces zijn verstrekt verifiëren met behulp van commercieel beschikbare bescheiden (bijv. Electoral Roll gegevens, kredietinformatiebureaus). Wij behouden ons het recht voor om een derde opdracht te geven om deze controles uit te voeren. Door uw bestelling uit de catalogus of van onze website stemt u in met het doen van deze controles. Het kan gebeuren dat wij per brief, telefoon of e-mail contact met u op dienen te nemen om gegevens te verifiëren voordat wij uw bestelling kunnen verwerken en verzenden, of het kan gebeuren dat wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor de eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging of niet-levering. Informatie overeenstemming met de (Britse) Data Protection Act 1998 . Voor verdere informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen verwijzen wij u naar ons Privacy Policy en Cookie Lijst.

6. Levering

 • 6.1 U zult alle maatregelen nemen voor de ontvangst van de Goederen wanneer deze klaar voor levering zijn.
 • 6.2 Wij streven ernaar u een globale datum te verstrekken waarop de Goederen ongeveer klaar zullen zijn om te worden opgehaald of geleverd. Wanneer wij constateren dat de levering mogelijk vertraagd is, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en ernaar streven om u een herziene datum te verstrekken. Het kan zijn dat wij de Goederen leveren vóór de genoemde leveringsdatum nadat wij u op een redelijke termijn hiervan op de hoogte hebben gesteld.
 • 6.3 Wij behouden ons het recht voor om uw eerste bestelling van Goederen te leveren aan het geregistreerde adres van de kaarthouder, ongeacht een eventueel alternatief adres dat u aan ons heeft verstrekt. Daarna kunnen wij proberen om Goederen op een dergelijk alternatief adres te leveren, maar dit is ter onzer keuze en wij zijn niet aansprakelijk jegens u op voorwaarde dat wij de Goederen leveren op het geregistreerde adres van de kaarthouder of op een alternatief adres. In geval van niet-levering van de Goederen aan het geregistreerde adres van de kaarthouder of een dergelijk alternatief adres binnen 90 dagen of na 3 pogingen van ons (afhankelijk van welke van de twee gevallen zich eerder voordoet) vanwege een reden of redenen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als zijnde uw schuld dan kunnen wij, ter onzer keuze, het door u aan ons betaalde bedrag terugbetalen en de Overeenkomst annuleren.
 • 6.4 Als u verzuimt om de levering in ontvangst te nemen of verzuimt om ons adequate leveringsinstructies te geven op het opgegeven tijdstip van levering, dan behouden wij ons het recht voor om de Goederen op te slaan totdat de daadwerkelijke levering kan plaatsvinden en brengen wij u de redelijke kosten (inclusief verzekering) in rekening voor opslag of daaropvolgende leveringskosten die wij mogelijk maken.
 • 6.5 Voor portokosten verwijzen wij u naar ons Leverings- en Portokostenbeleid op Levering & verzendkosten.
 • 6.6 U bent verantwoordelijk voor alle douanevereisten en douanekosten die voortvloeien uit levering van Goederen buiten Nederland. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze vereisten en kosten. Deze kosten dienen door u te worden gedragen en u bent verantwoordelijk voor het zich houden aan alle wet- en regelgeving van het land waarin u de Goederen importeert. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde leveringstijden vanwege douane-inspectie van pakketten. U stemt ermee in dat als wij aansprakelijk zijn vanwege uw verzuim om aan de douanevereisten en douanekosten te voldoen, u ons alle verlies, schades, kosten en onkosten waartoe wij worden veroordeeld of die door ons worden gemaakt in verband met een dergelijke vordering zult terugbetalen.

7. Risico en eigendom

 • 7.1 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat ingeval van Goederen die anders worden geleverd dan op ons bedrijfsterrein, op u over ten tijde van de levering aan u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is of, als u verzuimt de Goederen in ontvangst te nemen, het tijdstip waarop u de Goederen heeft opgehaald. Dit betekent dat vanaf dat moment de Goederen uw verantwoordelijkheid zijn.
 • 7.2 Niettegenstaande levering en de overgang naar u van het risico voor de Goederen, gaat de eigendom van de Goederen niet op u over totdat wij via betaling uit vrij beschikbare gelden volledige betaling van de prijs van de Goederen hebben ontvangen.
 • 7.3 Tot het moment dat de eigendom van de Goederen op u overgaat en wanneer u verzuimt om in overeenstemming met deze Voorwaarden voor de Goederen te betalen, zijn wij te allen tijde gerechtigd om van u te verlangen dat u de Goederen aan ons retourneert.

8. Garanties en aansprakelijkheid

 • 8.1 Daar waar de Goederen zijn verkocht aan een persoon die handelt als een consument, garanderen wij dat de Goederen van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor hun normale voorgenomen gebruik in alle materiële opzichten.
 • 8.2 Daar waar de Goederen zijn verkocht onder een consumententransactie (als gedefinieerd in artikel 7:5 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed door deze Voorwaarden. Verdere informatie over uw wettelijke rechten kunt u verkrijgen bij het de Autoriteit Consument en Markt www.consuwijzer.nl.
 • 8.3 De in artikel 8.1 opgenomen garantie is niet van toepassing op een defect aan de Goederen die voortvloeit uit normale slijtage, opzettelijke schade, ongeval, uw nalatigheid of nalatigheid van een derde, als u de Goederen op een wijze gebruikt die wij niet aanbevelen, bij het niet opvolgen door u van onze instructies of door een aanpassing of reparatie die u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uitvoert.
 • 8.4 In het onverhoopte geval dat de Goederen niet aan deze Voorwaarden beantwoorden verzoeken wij u ons daarover zo spoedig mogelijk na levering te informeren. Wij zullen de Goederen ophalen op een tussen ons overeengekomen datum of u vragen om de Goederen op onze kosten aan ons te retourneren en nadat wij hebben gecontroleerd of de Goederen non-conform zijn, zullen wij voldoen aan onze verplichtingen ingevolge het consumentenrecht.
 • 8.5 Met inachtneming van artikel 8.6 zal, als één van ons niet aan deze Voorwaarden voldoet, géén van ons aansprakelijk zijn voor de schade die de ander naar aanleiding daarvan lijdt, behalve voor die schade die een voorzienbaar gevolg van het niet voldoen aan deze Voorwaarden is.
 • 8.6 Niets in deze voorwaarden strekt op enigerlei wijze tot uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken, het niet-nakomen van de verplichtingen van artikel 7:17 BW of enige andere zaken waarvoor het voor ons illegaal en onrechtmatig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of trachten uit te sluiten.

9. Algemeen

 • 9.1 Geen der partijen is aansprakelijk jegens de ander of wordt geacht wanprestatie te hebben gepleegd wegens vertraging of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen van die partij als de vertraging of de niet-nakoming te wijten is aan een handeling of oorzaak die buiten de redelijke macht van die partij ligt. Als een gebeurtenis die buiten onze redelijke macht ligt en die het voldoen aan onze verplichtingen onder een Overeenkomst beïnvloedt, plaatsvindt, dan:
  • (a) nemen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u dit mee te delen; en
  • (b) zullen onze verplichtingen onder een Overeenkomst worden opgeschort en zal de tijd voor het voldoen aan onze verplichtingen worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis.
 • 9.2 De strekking van deze Voorwaarden is niet om rechten aan derden te verlenen.
 • 9.3 Alle kennisgevingen die vereist of toegestaan zijn om door enige partij aan de andere partij onder deze Voorwaarden te worden gedaan, zullen schriftelijk worden gedaan of in een e-mail gericht aan de andere partij en zullen worden bezorgd op het adres of het e-mailadres dat verstrekt is op het moment dat de bestelling werd bevestigd of aan een opvolgend of alternatief adres waarvan de ene partij de andere partij van tijd tot tijd in kennis kan stellen.
 • 9.4 Wanneer wij geen actie tegen u ondernemen wegens wanprestatie zullen wij niet worden belet tot het nemen van actie tegen u met betrekking tot een opeenvolgende niet-nakoming van dezelfde of een andere bepaling.
 • 9.5 Ieder artikel van deze Voorwaarden heeft aparte werking. Daar waar een bevoegde autoriteit een Voorwaarde geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar acht, zal het ongeldige of niet-afdwingbare gedeelte worden verwijderd en blijft de geldigheid van de rest van de Voorwaarden van kracht.
 • 9.6 De algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Daarom is elk geschil of elke claim die voortvloeit uit een aankoop van goederen op deze website onderworpen aan het Engelse recht en hebben de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie.
 • 9.7 Wij behouden ons het recht voor om in- en uitgaande telefoongesprekken van ons personeel te controleren en op te nemen om toezicht op de prestatie van het personeel te houden en om er zorg voor te dragen dat de hoogst mogelijke service aan onze klanten wordt gegeven.
 • 9.8 Het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en beschrijvingen die in onze catalogus en op onze website zijn opgenomen zijn de eigendom van MandM Direct Limited en mogen niet worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van MandM Direct Limited.
 • 9.9 Alle contacten tussen ons in verband met deze Voorwaarden en iedere Overeenkomst zullen in de Nederlandse taal worden gevoerd.
 • 9.10 U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen naar een andere persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke wij niet onredelijk zullen onthouden. Wij kunnen alle of enige van onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, maar dit tast uw rechten onder deze Voorwaarden niet aan.
 • 9.11 Al onze leveranciers verklaren hierbij dat zij gedurende de looptijd van de overeenkomst met MandM Direct het beleid van MandM Direct inzake slavernij en mensenhandel naleven.

10. Uw recht om te annuleren

 • 10.1 Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de Goederen, dan heeft u het recht om uw Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de Goederen zijn ontvangen door u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is. Indien u in één bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan kunt u de Overeenkomst ontbinden binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste Goed heeft ontvangen.
 • 10.2 U kunt de Overeenkomst ontbinden door ons er binnen de hiervoor genoemde periode van op de hoogte te stellen dat u gebruik wil maken van het recht van ontbinding. U kunt dat doen door gebruik te maken van het hieronder opgenomen modelformulier of door een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige kennisgeving aan ons te doen (bijvoorbeeld door ons een e-mail of een brief te sturen). Als u de Overeenkomst wenst te ontbinden voordat de Goederen verzonden zijn, verzoeken wij u om per e-mail of telefoon zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u op de Contact-pagina, Contact-pagina. Als u ons per e-mail of per post op de hoogte stelt van het feit dat u een beroep doet op uw recht op ontbinding, dan geldt de datum dat u ons de e-mail of brief hebt gestuurd als de datum waarop u heeft ontbonden. Als u ons belt om ons van uw ontbinding in kennis te stellen dan geldt de datum dat u met ons gebeld heeft als de datum van uw ontbinding.
 • 10.3 Als u de Overeenkomst wenst te ontbinden nadat de Goederen verzonden zijn, verzoeken wij u de Goederen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen nadat u ons ervan op de hoogte heeft gesteld dat u een beroep wil doen op uw recht op ontbinding aan ons te retourneren en aan te geven of u een ruil of terugbetaling van de door u betaalde bedragen wilt. Terugbetaling aan u zal zo spoedig mogelijk na uw bevestiging plaatsvinden (en in ieder geval binnen 14 dagen na uw kennisgeving dat u de Overeenkomst wil ontbinden) op dezelfde wijze als u voor de producten heeft betaald. Indien u de Goederen wilt retourneren, mag u deze slechts gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Dat houdt in dat u het Goed mag passen, maar niet mag dragen of wassen. Gebruikt u de Goederen in verdergaande mate dan is toegestaan, dan kunt u aansprakelijk zijn voor de waardevermindering die daarvan het gevolg is. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de Goederen aan ons onder dit artikel 10 (zie ons Retourzendingenbeleid voor verdere informatie). Als u niet aan deze verplichting voldoet hebben wij een vorderingsrecht tot vergoeding tegen u. Wij verwijzen u naar ons Retourzendingenbeleid.
 • 10.4 Wij maken u erop attent dat het recht om te annuleren niet van toepassing is daar waar Goederen zijn gemaakt op uw specificatie of op uw verzoek zijn gepersonaliseerd.
 • Model herroepingsformulier

 • MandM Direct Limited
 • T.a.v. Klantenservice
 • Clinton Road
 • Leominster
 • Herefordshire
 • HR6 0SP
 • United Kingdom

 • klantendienst@mandmdirect.com

 • Ik deel u hierbij mede dat dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:
 • Bestelnummer:
 • Besteld op / Ontvangen op

 • Naam
 • Adres
 • Handtekening
 • Datum

11. Gevolgen van annulering

 • 11.1 Als u een bestelling annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere manier van levering kiest dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) . We kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardevermindering van geleverde Goederen als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u (bijvoorbeeld slijtage of beschadiging). U bent alleen aansprakelijk voor enige waardevermindering van de Goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen.
 • 11.2 We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan
  • (a) 14 dagen na de dag waarop we de geleverde Goederen van u hebben teruggekregen, of
  • (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de Goederen heeft geretourneerd, of
  • (c) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om de bestelling te annuleren.
 • 11.3 We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • 11.4 U dient de goederen terug te sturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van de betreffende bestelling meldt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • 11.5 De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor uw rekening (met uitzondering van eventuele export- of invoerrechten die door ons moeten worden betaald en aan u worden terugbetaald in overeenstemming met clausule 11.3).
 • 11.6 U dient een douaneaangifteformulier in te vullen. U vindt de details om het formulier in te vullen op de verzendnota of via ons retourportaal hier beschikbaar. U dient dit formulier aan de buitenkant van uw pakket te plakken voordat u het naar ons opstuurt. Meer informatie kunt u vinden in ons retourbeleid dat hier beschikbaar is. U stemt ermee in dat als wij aansprakelijk zijn omdat u het formulier niet correct hebt ingevuld, u ons alle verlies, schade, kosten en uitgaven vergoedt die aan ons zijn toegekend of die door ons zijn gemaakt in verband met een dergelijke claim.

12. Multi-Aankopen

 • 12.1 Promoties voor multi-aankopen kunnen door ons naar onzer keuze worden aangeboden. Dit aanbod geeft u het recht om één artikel te kopen en één artikel gratis te krijgen, of om het laagst geprijsde artikel dat in de promotie wordt genoemd gratis te krijgen, of om een artikel tegen de gereduceerde prijs te krijgen wanneer u tenminste het minimum aantal in aanmerking komende artikelen in één enkele transactie koopt. Wij behouden ons het recht voor om op enig moment de promotie zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.
 • 12.2 Promoties voor multi-aankopen zijn niet beschikbaar voor blijvend laaggeprijsde artikelen, verkoopartikelen of merkartikelen met kortingsreductie.
 • 12.3 Wij behouden ons het recht voor om de promotie te allen tijde te annuleren of te wijzigen.
 • 12.4 Er wordt geen alternatief in geld aangeboden.
 • 12.5 Als u een ruil of teruggave van de Goederen wenst dan dienen alle in aanmerking komende artikelen geretourneerd te worden. Voor het gratis of in prijs gereduceerde artikel geven wij geen geld of krediet terug.

13. Mijn Account

 • 13.1 Wij behouden ons het recht voor om adresgegevens die u heeft aangemaakt te herformatteren voor een efficiënt leveringsbeheer en daar waar wij redelijkerwijs denken dat het opgegeven adres een vertraging in de levering van de order zou veroorzaken.
 • 13.2 Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres en wachtwoordgegevens veilig te bewaren. Bestellingen die worden geplaatst met gebruikmaking van (door u of door een derde) opgeslagen kaartgegegevens zullen worden behandeld als zijnde door u geautoriseerd en zullen dienovereenkomstig worden verwerkt.
 • 13.3 Wij behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk op te schorten als wij redelijkerwijs denken dat u onze Voorwaarden van verkoop heeft overtreden.

14. Klantenservice

 • 14.1 Mocht er zich onverhoopt een fout met uw pakje voordoen dan verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk na ontvangst van het pakje daarover in te lichten. Als er iets fout is met uw pakje of de inhoud ervan sturen wij u een door u te ondertekenen en te retourneren brief om de fout met uw pakje of de inhoud ervan te bevestigen. Als wij de geretourneerde brief ontvangen zullen wij de kwestie onderzoeken en er een oplossing voor vinden.
 • 14.2 Wij verzoeken u om ons binnen 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling te berichten als u uw pakje niet ontvangen heeft.
 • Om contact met ons op te nemen verwijzen wij u naar onze Contact-pagina.

15. Hoe wij je persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

 • 15.1 Wij leggen in ons privacybeleid - welke hier beschikbaar is - uit hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.
 • MandM Direct Limited is een onderneming gevestigd te Engeland en Wales.

  BTW-nummer GB 299 1526 60
  Registratienummer Britse Handelsregister 5069228

16. Bedrijfsinformatie

Geregistreerd in Engeland 5069228

BTW-nummer GB 299 1526 60


WEEE Compliance

We nemen de naleving van de milieuvoorschriften zeer serieus en zijn lid van de ‘Valpak Distributor Take-back scheme’ voor de naleving van de ‘Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006’. In het kader van deze regeling geven wij de volgende adviezen voor recycling WEEE-producten:

 • Lever lege batterijen in. De meeste grote supermarkten hebben hier inlevertonnen voor.
 • Lever elektrische apparaten in bij de verzamelpunten binnen de gemeente.

Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het milieu en de volksgezondheid, daarom raden wij je aan om je steentje bij te dragen, omdat WEEE producten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die kunnen vrijkomen als deze verkeerd worden weggegooid.

Meer informatie over verzamelplaatsen kun je vinden op de website van de gemeente waar je woont.

Eventuele vragen hierover kunnen gesteld worden aan environmental@mandmdirect.com

Wees als eerste op de hoogte van interessante aanbiedingen en nieuwe binnenkomers door je vandaag nog aan te malden voor onze e-mails