MandM Direct Privacyverklaring V2.4

Inleiding

Wij zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Iedereen heeft rechten met betrekking tot de wijze waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. In de loop van onze werkzaamheden zullen wij persoonsgegevens over onze klanten, leveranciers en andere derden verzamelen, opslaan en verwerken en wij erkennen dat de correcte en rechtmatige behandeling van deze gegevens het vertrouwen in de organisatie zal behouden en zal zorgen voor succesvolle bedrijfsactiviteiten.

In deze verklaring wordt de basis bepaald waarop wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, zullen verwerken en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verzoeken u om het onderstaande zorgvuldig door te lezen om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

In het kader van wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk en de EU is de verwerkingsverantwoordelijke MandM Direct Limited aan Clinton Road, Leominster, Herefordshire, Verenigd Koninkrijk. HR6 0SP. U kunt ons bereiken op privacy@mandmdirect.com.

Privacybeleid geüpdatet 30 december 2019

Bij het verwerken van uw gegevens moeten wij ons houden aan zes afdwingbare beginselen van good practice. Deze beginselen bepalen dat uw persoonsgegevens:

 • tmatig, behoorlijk en op transparante wijze moeten worden verwerkt,
 • voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verwerkt;
 • toereikend, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke moeten zijn;
 • juist en actueel moeten zijn,
 • niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk, en
 • moeten worden verwerkt op een wijze waarbij passende beveiliging gewaarborgd is.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, waaronder:

 • Identiteitsgegevens, zoals uw naam, titel en geboortedatum,
 • Identiteitsgegevens Account, zoals uw e-mailadres en uw wachtwoord,
 • Contactgegevens, zoals uw factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers,
 • Financiële gegevens, zoals bankrekening- en betaalkaartgegevens,
 • Transactiegegevens, waaronder gegevens over betalingen van en naar u, en andere gegevens van producten die u van ons koopt.
 • Technische gegevens, waaronder IP-adressen, uw inloggegevens, type en versie van browser, tijdzone settings en locatie, types en versies van browser plug-in, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Profielgegevens, waaronder aankopen of bestellingen die u doet, feedback en antwoorden op enquêtes,
 • Gebruiksgegevens, waaronder gegevens over de wijze waarop u onze website, producten en diensten gebruikt, en
 • Marketinggegevens, zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en van onze derden, en uw voorkeuren voor communicatie.

Informatie met betrekking tot uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen, seksuele geaardheid of seksuele leven, en bepaalde soorten genetische of biometrische gegevens, staan bekend als ‘bijzondere categorieën’ van gegevens.

Tijdens onze omgang met u zijn wij niet van plan om ‘bijzondere categorieën’ van gegevens te verzamelen over u. Mochten wij echter bijzondere persoonsgegevens van u ontvangen, dan zullen wij die verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens verkrijgen via directe interactie met u, zoals:

 • plaatsen van bestellingen voor producten via onze website,
 • aanmaken van een account op onze website,
 • deelnemen aan discussiefora of andere sociale media functies op onze website,
 • browsen over onze website terwijl u ingelogd bent op uw MandM myAccount,
 • deelnemen aan een door ons georganiseerde wedstrijd, promotie of enquête of anderszins feedback aan ons geven,
 • abonneren op onze publicaties, of anderszins vragen om marketingmateriaal aan u op te sturen, of
 • met ons corresponderen per telefoon, e-mail, brieven of anderszins.

Wij kunnen persoonsgegevens verkrijgen via geautomatiseerde technologie wanneer u interactie hebt met onze website door het gebruiken van cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën.

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van derden of uit openbaar verkrijgbare bronnen zoals:

 • analytics aanbieders (zoals Google),
 • bureaus voor fraudepreventie,
 • aanbieders van technische, betalings- en bezorgingsdiensten,
 • LinkedIn.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dit toestaat. We zullen uw persoonsgegevens meestal gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • u hebt ons toestemming gegeven,
 • wij moeten een overeenkomst uitvoeren die wij zullen aangaan of al zijn aangegaan met u,
 • indien dit noodzakelijk is voor de wettige belangen van ons of een derde, en uw belangen en rechten niet zwaarder wegen dan die belangen, of
 • indien wij moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Wij gebruiken geen ‘bijzondere categorieën’ van gegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Voor elk doeleinde zijn wij verplicht om de ‘rechtsgrond’ te bevestigen die ons toestaat om uw gegevens als volgt te gebruiken:

Doeleinden waarvoor wij de gegevens die u aan ons geeft zullen gebruiken Rechtsgrond
Om u te registreren als nieuwe klant Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons
Om uw order te verwerken en, indien geaccepteerd, de producten aan u te leveren (inclusief administratiekosten, vergoedingen, kosten en nauwkeurige gegevens) Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons
Om uw vragen of klachten te behandelen Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onss
Om geld dat aan ons verschuldigd is te incasseren en verhalen Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, namelijk om te verzekeren dat wij betalingen ontvangen voor producten en diensten die u van ons hebt besteld.
Om u te informeren over wijzigingen in onze verkoopvoorwaarden of dit privacybeleid Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, namelijk om te verzekeren dat u op de hoogte bent van onze huidige voorwaarden.
Om onze website te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden, om u te kunnen laten deelnemen aan interactieve functies van onze dienst als u daarvoor kiest, om de doeltreffendheid van reclame die wij u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om u relevante reclame te leveren en om u en andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren. Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om te verzekeren dat u de best mogelijke ervaring hebt bij de toegang tot en het gebruik van onze website. Bij het verwerken van deze gegevens zullen wij ons houden aan ons cookiebeleid. Dit houdt in dat wij, onder andere, bepaalde cookies alleen gebruiken nadat u ons daartoe toestemming hebt gegeven.
Om u toe te staan om deel te nemen aan een prijstrekking of wedstrijd of om een enquête in te vullen Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, namelijk om te bestuderen hoe onze klanten onze producten gebruiken, om de producten te ontwikkelen en ons bedrijf te helpen groeien.
Om soorten klantprofielen te maken die gebruikt worden om nieuwe klanten in kaart te brengen uit andere bronnen. Deze profielen bevatten GEEN persoonsgegevens. Dit zal gedaan worden nadat u ons daartoe toestemming hebt gegeven.

Uw toestemming kan worden ingetrokken door uw voorkeuren te wijzigen op de functionaliteit My Account op onze website.
Om u relevante marketingcommunicatie te bieden die u op de hoogte houdt van speciale aanbiedingen, sales en nieuwe producten. Het is noodzakelijk voor ons legitiem belang om onze aanbiedingen en diensten te ontwikkelen om de interactie met klanten te verbeteren en klanten te behouden.
Om te voorkomen dat klanten zaken doen met MandM Direct die misbruikgedrag hebben vertoond of die de producten en/of diensten die wij leveren slecht of verkeerd behandeld hebben. Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, namelijk om verkeerd gebruik van onze producten of diensten te voorkomen.
Om te voorkomen dat klanten zaken doen met MandM Direct die frauduleus gedrag hebben vertoond en om hun gegevens door te geven aan de relevante juridische of toezichthoudende instantie. Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, namelijk om frauduleus of oneerlijk gedrag te helpen voorkomen.
Om u in kennis te stellen wanneer u producten in uw winkelmand hebt die niet de bestelprocedure hebben doorlopen Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, namelijk om te verzekeren dat wij de kwaliteit dienstverlening geven die u van ons verwacht.
(In geval goederen en/of diensten worden verstrekt aan MandM Direct).

Om een contractuele relatie te hebben met u om goederen en/of diensten te leveren.
Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, om onze contractuele verplichtingen na te komen.
Om het u mogelijk te maken onze producten en diensten te beoordelen Het is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, namelijk om onze klanten de beste producten en diensten aan te bieden op basis van hun feedback, waardoor we een uitstekende en wederzijds voordelige relatie scheppen en onderhouden.
Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen voor de betaling van belasting. Het is noodzakelijk dat we ons houden aan een wettelijke verplichting waaraan we onderhevig zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het/de doeleinde(n) waarvoor we ze verzameld hebben, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. Indien wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ander doeleinde zullen wij u op de hoogte stellen en de juridische grondslag die ons toestaat dit te doen aan u toelichten.

Wij maken u erop attent dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken zonder uw medeweten of toestemming, volgens de bovenstaande regels, voor zover dit vereist of toegestaan is op grond van de wet, bijvoorbeeld indien we fraude hebben ontdekt om de juiste instantie de gegevens van de betreffende klant te verstrekken.

U bent contractueel verplicht om ons bepaalde gegevens te verstrekken, namelijk uw naam, afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres. Tijdens het bestelproces zult u gevraagd worden om betalingsgegevens aan onze geselecteerde betaaldienstaanbieder te verstrekken. Wij bewaren uw bankgegevens of credit card/betaalkaartgegevens niet. Indien u ons of de betaaldienstaanbieder deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw bestelling mogelijk niet accepteren en verwerken en de producten aan u leveren, en/of zullen wij uw bestelling moeten annuleren. Mogelijk zult u ook extra kosten verschuldigd zijn; als dit het geval is staat dit in onze verkoopvoorwaarden beschreven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met vertrouwde derden. Dit doen wij bijvoorbeeld om uw bestellingen te leveren, om klachten te behandelen, voor fraudebeheer, om ons te helpen onze aanbiedingen aan u te personaliseren, enzovoorts.

Dit is het beleid dat wij toepassen op die organisaties om uw gegevens veilig te bewaren en uw privacy te beschermen:

 • Wij verstrekken alleen de gegevens die zij nodig hebben om hun specifieke diensten uit te voeren.
 • Wij vereisen van alle derden om de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en om deze te behandelen in overeenstemming met de wet.
 • Wij staan onze derden-dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.
 • Wij werken nauw met hen samen om te verzekeren dat uw privacy te allen tijde wordt gerespecteerd en beschermd.
 • Wanneer wij ophouden hun diensten te gebruiken, zullen al uw door hen gehouden gegevens of worden vernietigd of anoniem worden gemaakt.

Derden met wie wij samenwerken zijn:

Koeriersdiensten Aflevering van uw bestellingen, waaronder bewijs van aflevering en traceringsgegevens. Afhankelijk van de gekozen dienst zal dit een van de volgende bedrijven zijn: Hermes, DPD, Parcel Force of United Broker.
Inzicht in gegevens Gedragsanalyse die ons toestaat om uw ervaring en de informatie die wij aan u verstrekken te personaliseren. Wij gebruiken Google Analytics, Google Big Query, RedEye, Qubit en The Blueberry Wave.
E-maildiensten Hoe wij onze elektronische communicatie met u beheren. Dit wordt gedaan met behulp van IBM, RedEye of Fresh Relevance.
Fraudebeheer Wij kunnen informatie over frauduleuze of potentieel frauduleuze activiteiten in onze gebouwen of systemen delen. Hieronder valt ook het delen van gegevens over personen met opsporingsinstanties.
IT-diensten Wij gebruiken een aantal partners om onze website en andere bedrijfssystemen te ondersteunen, maar we delen uw gegevens alleen met Google.
Juridische diensten Indien noodzakelijk zullen wij de advocatenkantoren BPE of Eversheds inschakelen voor het oplossen van juridische zaken.
Betalingsdiensten Tijdens het betalingsproces wordt u naar keuzes geleid voor Adyen, iDeal of PayPal, afhankelijk van uw voorkeur.
Reviewdiensten Mocht u commentaar willen geven op onze producten of diensten, dan kunt u dit doen via onze geselecteerde dienstverlener voor reviews, FEEFO.
Sociale media Om u producten te kunnen tonen die u mogelijk interesseren terwijl u aan het browsen bent op internet gebruiken wij de diensten van Google, Facebook, Twitter en Instagram.
Handhaving Wij kunnen ertoe verplicht worden om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan de politie of een andere opsporingsinstantie, regelgevende of overheidsinstantie, in uw land van herkomst of elders, naar aanleiding van een geldig verzoek daartoe. Dergelijke verzoeken worden van geval tot geval beoordeeld en daarbij houden we rekening met de privacy van onze klanten.
Regelgevende instanties In voorkomende gevallen kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met de Belastingdienst & Douane, Douane en Accijnzen, de UK Information Commissioner’s Office, toezichthouders en andere autoriteiten die onder bepaalde omstandigheden een melding van verwerkingsactiviteiten verlangen.

Wij kunnen uw gegevens ook openbaar maken aan derden aan wie wij eventueel delen van ons bedrijf of onze activa zullen verkopen, overdragen of daarmee fuseren. Ook kunnen wij andere bedrijven trachten over te nemen of met hen te fuseren. Mocht zich een wijziging voordoen in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde wijze gebruiken als bepaald in dit beleid.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op onze beveiligde servers in het Verenigd Koninkrijk of binnen de EU.

Wij zullen alle redelijk noodzakelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld, waaronder een formele toetsing van de veiligheidsregels van derden die wij gebruiken, inclusief het nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Netwerkbeveiliging Wij gebruiken veiligheids- en monitoring-tools die toegang beperken en ons alarmeren bij elk onbevoegd gedrag op ons netwerk en systemen.
 • Doorgiften van gegevens. Alle doorgiften van gegevens worden uitgevoerd door middel van gelaagde veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van gegevens te garanderen.
 • Firewalls en versleuteling. Wij passen firewall bescherming toe volgens de industriële normen en gebruiken actuele, niet gecompromitteerde versleutelingstechnologie.
 • Controleren en testen. Wij voeren regelmatige penetratietesten uit en schakelen ethische hackers in om te garanderen dat onze infrastructuur veilig is en dat elke inbraak snel ontdekt wordt.
 • PCI DSS normen. Wij voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standards met betrekking tot betalingen per debit/credit card die op onze website worden gedaan.
 • Toegangscontroles gebouwen. Onze gebouwen en die van de derden die wij gebruiken hebben toegangscontrole en worden altijd bewaakt met beveiliging ter plaatse en traceerbaarheid met bewakingscamera's.
 • Veilige afsluitbare bureaus en kasten. Bureaus en kasten blijven op slot wanneer ze niet in gebruik zijn indien ze vertrouwelijke informatie van welke aard ook bevatten.
 • Wijzen van verwijdering. Papieren documenten worden verwijderd door versnippering op een wijze waardoor de vertrouwelijkheid gegarandeerd is.
 • Toegang en controle. Wij werken met strikt gecontroleerde toegang tot systemen en gegevens op basis van de geautoriseerde rollen van het personeel.
 • Training. Wij zorgen ervoor dat onze werknemers getraind zijn in het belang van gegevensbeveiliging.
 • Doorgiften naar het buitenland. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven naar buiten de Europese Economische Ruimte zorgen wij ervoor dat een soortgelijke mate van bescherming wordt geboden. In dat geval zullen wij u informeren over waarborgen die gelden om dat soortgelijke niveau te verzekeren.

Indien u bezorgd bent over de niveaus van gegevensbeveiliging in een van deze landen kunt u contact met ons opnemen en zullen wij proberen u te informeren welke stappen er genomen worden om uw in het buitenland opgeslagen gegevens te beschermen.

Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw naar onze website verzonden gegevens niet garanderen; elke verzending is op uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om onbevoegde toegang te trachten te voorkomen.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijk datalek aan te pakken en zullen u en de toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een vermoedelijk datalek wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De termijn gedurende welke wij uw gegevens opslaan hangt af van de ‘rechtsgrond’ waarvoor wij die gegevens gebruiken, op de volgende wijze:

Rechtsgrond Termijn
Indien wij uw gegevens gebruiken/opslaan omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u en ons Wij zullen uw gegevens gebruiken/opslaan zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u en ons
Indien wij uw gegevens gebruiken/opslaan omdat dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan om een wettelijke verplichting die op ons rust Wij zullen uw gegevens gebruiken/opslaan zolang dit noodzakelijk voor ons is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Indien wij uw gegevens gebruiken/opslaan omdat dit voor ons noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen Wij zullen uw gegevens gebruiken/opslaan totdat u ons vraagt om daarmee te stoppen of, indien dat eerder is, totdat we geen gerechtvaardigd zakelijk belang meer hebben bij het gebruiken/opslaan van uw gegevens. Indien wij echter de reden kunnen aantonen waarom het gebruiken/opslaan van uw gegevens zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, zullen wij uw gegevens blijven gebruiken en opslaan
Indien wij uw gegevens gebruiken/opslaan omdat u ons uw specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Wij zullen uw gegevens gebruiken/opslaan totdat u uw toestemming intrekt

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en of wij die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten, bijvoorbeeld, wij bewaren informatie over bestellingen die je bij ons plaatst gedurende 6 jaar, zodat wij aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

U hebt meerdere wettelijke rechten met betrekking tot de gegevens die u ons geeft of die wij over u verzamelen, als volgt:

 • U hebt het gratis recht op toegang tot de gegevens en het ontvangen van een kopie van de gegevens die wij over u bewaren, samen met informatie over waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken, aan wie wij die gegevens eventueel verstrekt hebben, waarvandaan wij de gegevens oorspronkelijk hebben verkregen en hoe lang wij uw gegevens zullen gebruiken.
 • U hebt het recht om ons te verzoeken om gegevens te corrigeren die wij over u bewaren die onjuist of onvolledig zijn.
 • U hebt het recht om ons te verzoeken om gegevens te wissen die wij over u bewaren (het ‘recht op vergetelheid’). Wij maken u erop attent dat dit recht alleen kan worden uitgeoefend in bepaalde omstandigheden en dat wij, indien u ons vraagt uw gegevens te wissen en wij dat niet kunnen doen, zullen uitleggen waarom niet.
 • U hebt het recht ons te verzoeken te stoppen uw gegevens te gebruiken indien: (i) de gegevens die wij over u hebben onjuist zijn; (ii) wij uw gegevens onrechtmatig gebruiken; (iii) wij de gegevens niet meer hoeven te gebruiken; of (iv) wij geen geldige reden hebben om de gegevens te gebruiken. Wij maken u erop attent dat wij door kunnen gaan met het opslaan van uw gegevens of het gebruik van uw gegevens ten behoeve van een gerechtelijke procedure of voor ter bescherming van de rechten van een andere persoon.
 • U hebt het recht ons te vragen de gegevens door te geven die wij over u hebben aan een andere persoon of bedrijf in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat. Wij maken u erop attent dat dit recht alleen kan worden uitgeoefend in bepaalde omstandigheden en dat wij, indien u ons vraagt uw gegevens door te geven en wij dat niet kunnen doen, zullen uitleggen waarom niet.
 • Indien wij uw gegevens gebruiken/opslaan omdat dit voor ons noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik/opslag van uw gegevens. Wij zullen ophouden uw gegevens te gebruiken/opslaan tenzij we kunnen aantonen waarom we menen een gerechtvaardigd zakelijk belang te hebben dat zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden.
 • Indien wij uw gegevens gebruiken/opslaan omdat u ons uw specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van verwerking op grond van toestemming vóór de intrekking aantast.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik/opslag van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Indien u een van uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met ons klantenservice-team door te schrijven naar het adres bovenaan dit beleid of door ons te mailen op privacy@mandmdirect.com.

Verder hebt u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet- en regelgeving betreffende het gebruik/opslag van de gegevens die u ons geeft of die wij over u verzamelen.

U kunt ons op elk moment vragen om op te houden met het toesturen van marketingberichten aan u door:

 • De unsubscribe link in onze e-mails te gebruiken.
 • Houders van My Account kunnen hun voorkeuren op de website updaten.
 • Contact op te nemen met ons klantenservice-team door:

Wij kunnen ‘profiling’ toepassen om er zeker van te zijn dat u alleen informatie ontvangt waarvan wij denken dat die relevant voor u is (bijvoorbeeld als wij een speciale aanbieding hebben die alleen relevant is voor jongvolwassenen onder de 25 jaar, zullen wij diegenen van onze klanten profileren aan wie wij rechtmatig marketing e-mails kunnen toesturen om er zeker van te zijn dat de marketing e-mail uitsluitend naar passende ontvangers gaat). In verband hiermee gebruiken wij alleen de gegevens die we van u verzameld hebben (bijv. uw naam, adres, geboortedatum, aankoopgeschiedenis).

Voor het overige nemen wij geen besluiten die juridische gevolgen hebben met betrekking tot u of die anderszins een significant effect op u zouden hebben door middel van een geautomatiseerd proces van besluitvorming.

Onze website kan links, plug-ins en applicaties naar websites van derden bevatten. Door op die links te klikken of die verbindingen toe te staan kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen zeggenschap over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat raden wij u aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons beleid aanbrengen zullen op onze website worden geplaatst en, indien relevant, per e-mail of sociale media aan u worden bericht. Wij raden u aan onze website regelmatig te controleren om eventuele updates of wijzigingen in ons beleid te zien.

Wij verwelkomen uw vragen, opmerkingen en verzoeken over dit beleid, die gericht moeten worden aan ons klantenservice-team door te schrijven naar het adres bovenaan dit beleid of door ons te mailen op privacy@mandmdirect.com.

U kunt ook contact opnemen met onze EU-vertegenwoordiger via privacy.heartland@heartland.co. Onze vertegenwoordiger is gevestigd in Denemarken en kan u helpen met al uw vragen over hoe MandM Direct uw privacy waarborgt. Onze EU-vertegenwoordiger fungeert ook als contactpunt voor toezichthoudende autoriteiten in heel Europa.

Wees als eerste op de hoogte van interessante aanbiedingen en nieuwe binnenkomers door je vandaag nog aan te malden voor onze e-mails